Polityka prywatności

PODSTAWOWE INFORMACJE dotyczące przetwarzania danych osobowych

na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następujące informacje, dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest HERST Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą w Krakowie, przy ul. Józefa Marcika 12, 30-443.
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

  1. listownie: ul. Józefa Marcika 12, 30-443 Kraków
  2. elektronicznie: biuro@metaxy.pl

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu i w związku z przyjęciem i obiegiem korespondencji kierowanej do administratora.

Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie dobrowolnie udzielonej przez Państwo zgody, w takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody lub odmowa jej wyrażenia spowoduje, że administrator danych nie będzie przetwarzał Państwa danych w celach wynikających ze zgody.

Dane osobowe mogą być również przetwarzane, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty, którym administrator danych powierzył przetwarzanie danych osobowych, np. dostawcy usług IT.

Okres przechowywania danych

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane oraz okres przewidziany w przepisach prawa dotyczących przechowywania określonych dokumentów.

Dodatkowo Państwa dane osobowe mogą być przechowywane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec administratora, a wynikającymi z przyjęcia i obiegu korespondencji przez okres wynikający z przepisów prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych, chyba że przetwarzanie danych następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w zakresie w jakim przetwarzanie nie wynika z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,
  6. prawo do zaprzestania przetwarzania danych oraz usunięcia zgody na przetwarzanie danych;
  7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Informacje o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Przekazanie przez Państwo danych osobowych może być dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie może być warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia przekazanej przez Państwo korespondencji.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Przekazane przez Państwo dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

                                                          

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania: